“Ne peshkonim, bisedonim dhe kohë pas kohë notonim që të mundnim gjumin. Ishtë qetë, lundronim në lumin e gjatë të qetë, të shtrirë në shpinë duke parë yjet dhe asnjëherë nuk flisnim me zë të lartë, nuk qeshnim dhe aq, vetëm ndonjë muhabet me buzëqeshje të lehtë. Kishim mot të mirë, në përgjithësi, dhe asgjë asnjëherë nuk ndodhte, as atë natë, as tjerën e as tjetrën.”  1

Shumë programe, veçanërisht për të rinjtë, përdorin aktivitetet apo aventurën në natyrë, si një mjet për zhvillimin e atributeve personale të tilla si vetë-respekti, vetë-besimi, përgjegjësia dhe zhvillimin e besimit në një mënyrë pozitive, dhe poashtu zhvillimin e bazuar në arritjet individuale dhe sukseset për të inkurajuar zhvillimin e mëtejshëm.

Rol të rëndësishëm luajnë aktivitetet sportive dhe të rekreacionit në shkolla dhe klube rinore, por kjo ka treguar se disa të rinjë nuk i përgjigjen në mënyrë konkurruese dhe të organizuar, në të cilën mënyrë shumë sporte dhe aktivitete janë paraqitura. Individët e tillë nuk i respektojnë rregullat në vetvete dhe preferojnë të vendosin parametrat e tyre të sjelljes.

Marrja përsipër e rrezikut mund ti tëheq më shumë këta të rinjë, prandaj programi me aktivitete në natyre është më sfidues për këta të rinjë jo-komformist sesa aktivitetet e organizuara formale sportive në shkollë. Shumë aktivitete të tilla mund të pergaditen dhe organizohen në lagjet lokale pa kosto të mëdha2 (p.sh., parqe lokale ose male).

Këto aktivitete do të rrisin vetë-kuptuarit e të rinjëve dhe të zhvillojnë kompetenca personale të tilla si vetë
  • mjaftueshmëria,
  • vetëmbështetja,
  • vetë-respekti dhe
  • vetëbesimi

Në te njëjtën mënyrë, nevoja e të rinjëve që të ndihen se kanë ne kontroll veprimet e tyre është e rëndësishme. Ndjenja se suksesi është rezultati i përpjekjeve tuaja dhe fati është nën kontrollën tënde është kyçe në ndjenjën e autonomisë. Komunikimi mes liderëve dhe grupit duhet të jetë negocious sa herë te jetë e mundur, edhe pse duhet të jetë e nënkuptueshme që nëse siguria e grupit ose individit kërcënohet atëher duhet kushtuar kujdes të veçantë.

Nevojat dhe siguria e grupit nuk mund të injorohet ose neglizhohet. Një ambient që lejon një të ri të mësoj për vlerën e tij personale do ta mësoj atë poashtu për nevojat dhe aftësitë e të tjerëve në grup.  Një metodë e tillë do të ilustrojë më së mirti së qëllimet dhe siguria individuale shpesh mund të arrihen përmes bashkëpunimit përkundër konkurrencës.

Aktiviteti duhet të tregojnë ndërvarësinë e njerëzve dhe detyrave të përbashkëta dhe për të nxitur grup të ndjehen një angazhim. Kjo mund të marrë shumë forma të tilla si ecje, pemë ngjitje, vela, “thesarit gjueti”, kampe dhe kujdesin për kafshët. Profesionistët kanë gjetur se këto aktivitete te shëndetshëm kanë shumë përfitime. Aktivitetet janë një sfidë fizike dhe mendore. Ato ndihmojnë në nxitjen e aftësive drejtuese në shumë të rinjtë.

Ky aktivitet duhet të demonstrojë ndërvarësinë njërëzore, detyrat e ndara, dhe të stimulojë grupin të ndjej përkushtimin në grup. Kjo mund të manifestohet nm aktivitete të ndryshme si ecja ne mal, ngjitja ne drunjë, “kërkimi i thesarit”, kampimi dhe kujdesi ndaj kafshëve. Profesionistët kanë gjetur dhe deklaruar se këto aktivitete kanë shume benefite. Aktivitetet e tilla janë te mira dhe sfiduese si mentalisht ashtu edhe fizikisht. Ato ndihmojnë në promovimin e aftësive drejtuese tek shumë të rinjë. Ato lejojnë ata të krijojnë shoqëri afatgjatë që zgjatin edhe pas shkollës apo përfundimit të aktivitetit. Poashtu ata kështu mësojnë aftësi të reja dhë përmisojnë vetë-besimin e tyre. Gatimi në mal, përgjegjësia për sigurinë e të tjerëve dhe respekti për natyrën janë vetëm disa nga dobitë që sjellin këto aktivitete.

Referencat
  1. Mark Twain, Aventurat e Huckleberry Finn
  2. Pearson, B. (2009). Outdoor Adventure Camps: Personal Development through Challenge. Preventing Juvenile Crime.Law Department publication. Tasmania.
  1. Mark Twain, Aventurat e Huckleberry Finn
  2. Pearson, B. (2009). Outdoor Adventure Camps: Personal Development through Challenge. Preventing Juvenile Crime.Law Department publication. Tasmania.