Gjatësia e sesionit

Objektivat e mësimit

• Kuptojnë konceptin e një “ides së biznesit”
• Gjenerimin e ideve te reja  të biznesit
• Kuptojnë nevojën për konceptin dhe shqyrtimit ides se biznesit.

Materialet e nevojshme

Gjenerimi i Interesimit në Tema

Gjatësia e sesionit

Ndajë me pjesëmarrësit disa ide origjinale te biznesit që janë shumë të veçantë kur ata janë zhvilluar për herë të parë dhe që kanë qenë shumë të suksesshme. (shembuj të metodave të reja, psh vetë-pastrimi leckë apo makinave Tesla …). …).

Duke menduar të dalë nga kutia, ose të menduarit në mënyrë kreative është i rëndësishëm në gjenerimin e ideve të reja të biznesit në vend se kopjimi që fqinji juaj tashmë është duke bërë. Një ide e mirë e biznesit është thelbësore për fillimin e një sipërmarrje të suksesshme dhe për të qëndruar konkurrues më pas. Ide e mirë të biznesit, megjithatë, nuk ndodhin zakonisht vetëm për një sipërmarrës.

Përkundrazi, ata janë rezultat i vështirë të punës, përpjekjeve, hulumtimet, diskutime, intervistat dhe shpesh kreativiteti nga ana e sipërmarrësit

 

Aktiviteti Group

Gjatësia e sesionit

Kryerja e ideve për rreth 10 min në ide të ndryshme që gjenerojnë të ardhura që mund të mendoni. Pas 10 minutash, të inkurajojën pjesëmarrësit të krijojnjë nje listë të dytë nga të menduarit e ideve të tjera të mundshme si të hobive dhe fushat me interes të pjesëmarrësve që mund të krijojnë mundësi për ide qe gjenerojnë të ardhura. . Së pari, kërko nga pjesëmarrësit të mendojnë për hobi dhe interesat e tyre. Ato janë dhënë 5 minuta për të menduar dhe lista e tyre në telefonat e tyre / fletoret. Pastaj ata duhet të marr vetëm një nga hobi të listuara në të cilat ata mendojnë se janë më të mirë në të (ndoshta drejtimin ose mbledhur shënjat, etj) Kërkojuni atyre të mendoj se në qoftë se ata mund të fitojnë disa para nga hobi i tyre. Flisni për teknikat dhe nevojave të bërë  idenë tyre ne një ndërmarrje (gjenerimin e të ardhurave). Bëni një listë të hobi dhe fushat e interesit që pjesëmarrësit kanë; pastaj ide në idetë e mundshme të biznesit që mund të dalin nga ato hobi dhe fushat e interesit. . Si një fazë e fundit të ushtrimit, të identifikuar brenda grupit një numër të ideve të biznesit nga të dy listat që pjesëmarrësit do të jenë të interesuar per te  konsideruar si sipërmarrje e mundshme të biznesit.

Diskutim në çifte

Gjatësia e sesionit

Kërkojuni pjesëmarrësve të identifikuar idetë e biznesit që ata mendojnë se do të kishte kuptim për ta dhe pse ata do të zgjidhni ato. Kërkojuni atyre të shkruajnë idetë e biznesit dhe motivet përkatëse.