Në vazhdim do të parashtrohen shembuj nga metodat që mund të përdorën për të ndihmuar të rinjët të kuptojnë nevojat, qëllimet dhe synimet e tyre.

Kur kuptojmë mirë se si përshtatemi me tjerët, atëherë mund të përmisojmë qëndrimin tonë që të bashkëpunojmë positivisht. Prandaj kur e kuptojmë cka nuk pëlqejmë, arrijmë të përmisojmë vetë-kontrollin. Për më shumë, duke kuptuar dobësitë tona, mund të mësojmë se si ti menaxhojmë ato dhe të arrijmë qëllimet e caktuara. Kur kuptojmë stilin tonë të mësimit, mësojmë të zhvillohemi. Zhvillimi i vetë-dijësimit është i rëndësishëm për relacione më të mira me tjerët dhe jetë më të përmbushur.