Vetë-afirmimi

Aktivitetet e vetë-vlerësimit Zhvillimi i besimit/sigurisë në vete dhe tjerët Vetë – prezantimi përmes përdorimit të mediave sociale Bëhuni... read more

Përdorimi i rol-modeleve ne edukim/mësim

Të rinjët, posaqërisht gjatë adoleshencës, kur edhe janë në moshën më të ndjeshëme dhe më lehtë te ndikushëm, kanë nevojë për rol-modele, të cilat janë nga fushat më të përafërta në jetën e tyre, qofshin ato nga media, prindërit dhe familja, dhe mësuesit e tyre.... read more

Përdorimi i internetit në arsim

Interneti luan një rol të rëndësishëm në jetën e të rinjve sot. Fëmijët dhe të rinjtë angazhohen vazhdimisht në aktivitetet online brenda dhe jashtë klasës. Formalisht, pra në shkollë, të rinjtë përdorin internetin për shembuj, kur kërkojnë informacion dhe kur... read more

Aktivitetet në natyrë

“Ne peshkonim, bisedonim dhe kohë pas kohë notonim që të mundnim gjumin. Ishtë qetë, lundronim në lumin e gjatë të qetë, të shtrirë në shpinë duke parë yjet dhe asnjëherë nuk flisnim me zë të lartë, nuk qeshnim dhe aq, vetëm ndonjë muhabet me buzëqeshje të lehtë.... read more

Puna ne terren me te rrinjet ne rruge

“Puna me të rinjët në terren paraqet punë të gjatë  dhe qëndrushmëri. Duhet kohë për  ti  angazhuar të rinjtë, për të fituar besimin e tyre dhe për t’i njohur ata, për të njohur se çka i bën ata të fillojnë dhe në fakt të ndryshojnë, ose ne të përpiqemi të kemi ... read more

Përcaktimi i qëllimit personal: Bëje realitet

Kohëzgjatja e sesionit Objektivat e mësimit Identifikimi i qëllimeve personale Kuptimi i benefiteve të planifikimit që të realizohet plani. Identifikimi i hapave deri te qëllimi Krijimi i një plani deri të arritja e qëllimit   Materialet e nevojshme   Mjetet... read more

Cilat janë aftësitë e mija?

KOHËZGJATJA E SESIONI Objektivat e mësimit Definoni aftësitë tuaja Shqyrtoni aftësitë e pjesëmarrësve Çka mund të i ofrojnë një punëdhënësi potencial Diskutoni për aftësi të ndryshmë që punedhënsi mund të kërkoj. Materialet e nevojshme Mjetet vizuele për shënim të... read more

Të kuptuarit e emocioneve

Kohëzgjatja e sesioneve Objektivat e mësimit Emëroni disa nga emocionet që njerzët i përjetojnë. Kuptoni emocionet që shkaktohen nga situate dhe persona të ndryshëm. Shpjegoni emocionet që njerzët përjetojnë në situate të ndryshme. Njoftoni si ti njihni emocionet që... read more

Komunikimi jo i dhunshëm

Kohëzgjatja e sesionit Objektivat e mësimit Identifikimi i situatave që demonstrojnë respekt. Identifikoni mënyra se si të respektoni vetën dhe tjerët. Diskutoni çka do të thotë respekt dhe çka jo. Identifikoni shprehjen e vlerësimit si një mënyrë të shprehurit të... read more
  1. Crimmens, D. et all.( 2004). The role of street-based youth work in linking socially excluded young people into education, training and work. The Joseph Rowntree Foundation publication.
  2. Rogers, V. (2011). 101 Things to Do on the Street. Games and Resources for Detached, Outreach and Street-Based Youth work Second Edition. Jessica Kingsley Publishers.