Lojërat janë pjesë e rregulltë e përditëshmërisë të të rinjëve, pa marrë parasysh moshën e tyre. Ata luajnë lojëra gjatë ditës në kompjuterët e tyre, në Internet dhe në telefonët e tyre. Një nga vendet ku ata jo gjithmonë mund të luajnë lojëra është klasa në shkollë. Edhe pse disa nga mësuesit përdorin lojëra si pjesë e ligjërimit të tyre, shumica nuk i përdorin, por edhe ata të cilët i përdorin lojërat, nuk shfrytezojnë ato maksimalisht. Klasat shkollore mund të adresojnë edhe përmbajtjen më të vështirë në mënyrë gazmore dhe gjithëpërfëshirëse. Lojërat janë një metodë shumë e fuqishme dhe e dobishme për të përmbushur këtë qëllim.

Studime të ndryshme tregojnë se lojërat kanë efekt të rëndësishëm në arritjet e studentëve kur mësuesit i përdorin ato më qëllim të caktuar dhe me kujdes. 1

Nëse lojërat nuk fokusohen në aspektin edukativ/akademik, ato do të kenë pak ose fare efekt në arritjet e nxënsëve dhe kohën e vlefshme për mësim në klasë. Mënyra më efektive për të mbajtur fokusin edukativ/akademik është që lojërat të organizohen rreth termeve dhe frazave të rëndësishmë për këtë qëllim. Gabimi më i shpesht i mësuesëve kur përdorin lojërat është të inkurajojnë grupin me pikët e mbledhura pa qëllim dhe te vazhdojnë tutje. Gjithë qëllimi i luajtjës së këtyre lojërave ne klasë është që nxënësit të kenë mundësinë të mësojnë përmbajtjën e rëndësishme nëpërmjet një ambienti të këndshëm. Që të stimulohet analizimi i frazave dhe termeve të rëndësishme, mësuesit mund të pyesin nxënsit se cilat pyetje ishin te lehta për t’iu përgjigjur dhe pse.  Një gjeneralizim që vlen për mësimin e përmbajtjeve të ndryshme është mundësia që nxënësit të kenë mundësinë të rishqyrtojnë atë qe kanë mësuar kohë pas kohë. Kur një lojë ka përfunduar dhe nxënsit në klasë kanë diskutuar termet e vështira dhe konceptet e lidhura me përmbajtjën, mësuesi duhet të ju jap kohë të përseritin dhe ri-shikojnë shënimet e marra. Një mësues mund të kërkojë nga nxënësit të rishikojnë shënimet për një përmbajtje te caktuar dhe të shtojnë ndryshimet e nevojshme. Kjo mund të përfshijë përmirësimin ose shtimin e informatave te tjera që ata mund të mos i kenë vërejtur më herët.

Qëllimi i secilit nga këto aktivitete është të ndihmojë nxënësit të zhvillojnë punën në ekip, aftësitë e komunikimit dhe zgjidhjen e problemeve. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve, nxënësit do të përmisojnë zhvillimin personal dhe do të sfidohen të përballën me limitet e tyre të perceptuara.

Puna ekipore zhvillohet duke punuar, luajtur dhe përmbushur qëllimet ekipore bashkë. Këto lojëra mund të jenë “akull-thyese”, lojëra me role, lojëra te vogëla konkurruese, imitime, fantazi të udhëzuara, por të gjitha duhet të përfshijnë përmbledhjen e aktivitetit dhe vlerësimin personal në mësimin e përfituar nga nxënsit.

Koncepti që po përdoret së fundmi “gamification of learning” është gjithmonë e më shumë i pranishëm dhe rëndësishëm në ambientet e mësimit dhe edukimit. Kjo medot është një qasje edukative për të motivuar nxënësit të mësojne duke përdorur dizajnet e lojërave dhe elementet e tyre në ambientet e mësimit. Qëllimi është të rris kënaqësine dhe angazhimin nëpërmjet tërheqjes së vëmendjes së nxënësve dhe inspirimi i tyre për të vazhduar mësimin. Në kontekstin edukativ, shembuj te sjelljes së dëshirueshmë te nxënësve qe kjo metodë mund te influencoj përfshinë ndjekjen e klasave, fokusimi ne mësimin e detyrave të vlefshme dhe marrja e iniciatives. Kjo është shumë e rëndësishme kur punojmë me nxënës që kanë potencial të braktisin shkollën, dhe prandaj praktikuesit e kësaj metode duhet gjithmonë ta kenë parasysh këtë.

  1. Haystead, M. W., & Marzano, R. J. (2009). The Art and Science of Teaching / Using Games to Enhance Student Achievement. Meta-Analytic Synthesis of Studies Conducted at Marzano Research Laboratory on Instructional Strategies. Englewood, CO: Marzano Research Laboratory.