Trajanje sesije

Edukativni ciljevi

 • identifikacija situacija u kojima se demonstrira poštovanje;
 • identifikacija načina pokazivanja poštovanja prema sebi i prema drugima;
 • diskusija: šta je poštovanje, a šta nije;
 • identifikacija izražavanja uvažavanja kao jednog od načina pokazivanja poštovanja;
 • identifikacija koraka u izražavanju uvažavanja;
 • razvoj asertivnih izjava uvažavanja;
 • učenje na koj način međusobno poštovanje i pokazivanje da cenimo druge doprinosi uspostavljanju pozitivnih odnosa.

Potrebni materijali

Vizualna sredstva za beleženje ideja

(papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri);

Pre početka radionice:

Napraviti dva znaka: „Slažem se“ i „Ne slažem se“ i postaviti ih na suprotne krajeve prostorije.

P

Slažem se

O

Ne slažem se

Aktivnosti u većim i manjim grupama

trajanje aktivnosti

Tražite od učesnika

da definišu poštovanje. Prihvatite tri ili četiri ideje i zapišite ih na tabli ili flipčartu.

Postavite znakove „Slažem se“ i „Ne slažem se“ na suprotne krajeve prostorije.

Opisujte situacije koje uključuju različite osobe ili grupe ljudi koji svojim ponašanje iskazujku ili ne iskazuju poštovanje.

Učesnici treba da odluče da li se slažu ili ne sa tim da situacija koju opisujete pokazuje poštovanje i da se u skladu sa time približe kraju prostorije na kom se nalazi odgovarajući znak.

Opišite prvu situaciju, dajte učesnicima trenutak da razmisle i onda tražite od njih da se odluče.

Slažem se/Ne slažem se – situacija#1

Komšija vas je zamolio da mu kupite telefonsku karticu u prodavnici. Međutim, vi već kasnite na sastanak i kažete mu da ne možete to da učinite.

Kada se učesnici podele na one koji se slažu i one koji se ne slažu, tražite od dobrovoljaca iz svake grupe da objasne razloge za svoje mišljenje. Nakon toga opišite sledeću situaciju, a učesnici treba da se pomeraju u skladu sa tim da li se slažu ili ne. Ponovo tražite od dobrovoljaca da objasne svoje mišljenje.

Slažem se/Ne slažem se – situacija#2

Starija žena se vraća kući iz supermarketa i muči se sa tri velike kese namirnica. Ta ista žena je u komšiluku govorila ružno o vašoj porodici. Niste joj ponudili pomoć.

Kada se učesnici podele na one koji se slažu i one koji se ne slažu, tražite od dobrovoljaca iz svake grupe da objasne razloge za svoje mišljenje.

Slažem se/Ne slažem se – situacija#3

Roditelji su vam tražili da čuvate mlađu sestru dok su oni u kupovini, a vi ste planirali da tada idete kod prijatelja. Povešćete sestru sa sobom iako ona ne želi da ide i tamo joj je dosadno.

Zahvalite se učesnicima što su podelili svoje mišljenje na temu poštovanja i kažite da biste želeli da nastavite sa istraživanjem ove važne teme tako što ćete zajedno razmisliti o načinima na koje može da se pokaže poštovanje prema sebi i prema drugima. Definišite poštovanje prema drugima i samopoštovanje vodeći se sledećim definicijama:

Poštovanje prema drugima znači ceniti ili ukazivati čast nečijoj vrednosti.

Samopoštovanje znači da osoba veruje u svoju vrednost i spremna je da se založi za sebe.

Input facilitatora

trajanje aktivnosti

Vratite se na definicije poštovanja koje su učesnici dali na početku sesije. Zamolite učesnike da objasne svoje ideje tako što će nabrojiti šta je to poštovanje, a šta nije.

Nacrtajte dve kolone na papiru ili tabli:

I popunjavajte liste izjavama kao što su:
 • podrazumevano u nekim situacijama, a mora da se zasluži u nekim drugim,
 • slepa poslušnost,
 • vrednovanje sebe i drugih,
 • vezano za to da li nam se neko dopada ili ne,
 • ukazivanje časti nekome radi drugih,
 • sebičnost,
 • verovanje u svoju ličnu vrednost,
 • loše ponašanje prema drugima,
 • zalaganje za sebe,
 • automatski zasluženo godinama ili autoritetom.

Učesnici treba da razumeju da se poslušnost razlikuje od poštovanja i da slepa poslušnost može negativno da utiče na samopoštovanje. Poslušnost je nečiji izbor da prati instrukcije ili se ponaša u skladu sa zakonom, pravilima ili naređanjem. „Slepa poslušnost“ je pokoravanje nekom ko je viši po hijerarhiji bez razmišljanja i pravljenja jasnog izbora.

Input facilitatora i diskusija

trajanje aktivnosti

v

Objasnite ušesnicima

Objasnite ušesnicima da postoji mnogo načina da pokažemo poštovanje prema sebi i drugima.

Jedan od načina jeste korišćenje izjava uvažavanja prema drugima i sebi.

Objasnite jednostavnu formulu iz dva dela: Kada si (objasnite šta je osoba uradila), cenio/-la sam to jer (recite zbog čega).

T

Demonstrirajte

izjavu uvažavanja kao način pokazivanja poštovanja prema drugima.

Ukažite na dva dela izjave uvažavanja. Demonstrirajte izjavu uvažavanja prema sebi kao način pokazivanja samopoštovanja. Objasnite da se ovakve izjave izgovaraju u privatnosti odnosno u sebi ili se pišu u ličnom dnevniku.

Rad u malim grupama

trajanje aktivnosti

Podelite velike grupe na manje od po tri ili četiri učesnika tako što ćete ih zamoliti da pronađu dva ili tri učesnika sa kojima još nisu radili ili razgovarali.

Podstaknite ih da to ne budu učesnici koji sede direktno pored njih i da izgovore izjave uvažavanja jedni drugima.

Obezbedite im povratnu informaciju i pružite podršku ako je nekoj od grupa potrebna, uključujući oba dela izjave uvažavanja.

l

Napomena za facilitatora

Direktno iskazivanje uvažavanja može biti neprijatno učesnicima. Ako se to dogodi, diskutujte sa njima o prednostima takvog izražavanja. Uključite u diskusiju i kulturne norme koje se primenjuju. Sledeća pitanja vam mogu pomoći u vođenju ove diskusije: Šta može biti prednost iskazivanja uvažavanja čak i ako nam to izgleda neprijatno? Tako odajemo priznanje nečijoj snazi, talentu ili nečemu drugom čemu se divimo kod te osobe i na taj način možemo da poboljšamo svoje odnose sa drugima. Tako drugima pokazujemo da cenimo ono što govore i čine. Pitajte učesnike: Šta olakšava ili otežava pokazivanje uvažavanja drugima?

Kada pokažemo nekome da ga cenimo, kako to utiče na naš odnos?

Šta olakšava ili otežava pokazivanje uvažavanja prema sebi?

Kada pokažemo da cenimo sebe, kako to utiče na nas?

Diskusija

trajanje aktivnosti

u

Pitanja za učesnike:

Da li mislite da je lakše pokazati da cenimo sebe ili nekog drugog?

Objasnite.

Koje koristi imamo od samopoštovanja?

Podstaknite učesnike da pokažu poštovanje prema sebi i prema drugima u narednih nekoliko dana.