Author: Nikola Kočić

Terenski rad sa mladima na ulici

Rad sa mladim ljudima na terenu predstavlja uporan i dugotrajan posao. Potrebno je vreme da bismo mlade ljude angažovali, da bismo zadobili njihovo poverenje i upoznali ih, da bismo shvatili šta ih pokreće i onda zapravo promenili ili pokušali da utičemo na njihovo ponašanje i aktivnosti, a to se ne radi tako što stalno prelazite iz jedne oblasti u drugu.“ 1 Rad sa mladima na ulici zasniva se na angažovanju mladih ljudi na onom mestu koje oni odaberu    u prodavnici na uglu  parku  urbanom naselju i radu sa njima na postizanju dogovorenog rezultata. Cilj ove vrste rada sa mladima je osnaživanje i podrška mladim ljudima unutar njihove zajednice i definitivno ne bi trebalo da se koristi kao sredstvo društvene kontrole. Omladinski radnici koji rade sa mladima na ulici doslovno ulaze u prostor gde se nalaze mladi, tako da se dinamika ove vrste omladinskog rada razlikuje od drugih intervencija. Ključ uspeha leži u izgradnji dobrih odnosa, što zahteva vreme, posvećenost i veoma dobro razvijene veštine pregovaranja. Sve vrste rada sa mladima na ulici treba da budu isplanirane na osnovu konsultacija sa mladima kako bi se osiguralo da je on zaista prilagođen njihovim potrebama. U tom smislu on mora da prati ritam angažovanja mladih judi i njihovih interesovanja vezanih za projekat i da se, umesto na neki unapred određeni cilj, fokusira na probleme koje mladi žele da...

Čitaj više

Određivanje ličnih ciljeva: Učini to

trajanje sesije Edukativni ciljevi identifiakcija ličnih ciljeva; razumevanje koristi planiranja na putu ka dostizanju onoga što želimo; identifikacija koraka u postavljanju ciljeva; pravljenje plana za postizanje ličnog cilja.   Potrebni materijali   Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri)   Naslov Papir i drvene ili hemijske olovke   (opcionalno)   Naslov Dodatna tabela za pisanje novih reči   (to write new words)   Naslov   Input facilitatora i diskusija   Trajanje sesije   Treba tražiti od učesnika da razmisle o nečemu što žele da postignu. Nakon što im facilitator ispriča kratku priču, treba da sasluša njihove ideje. Facilitator govori učesnicima o cilju koji on sam ima ili je imao u prošlosti i objašnjava šta je preduzimao kako bi taj cilj ostvario.   t Ask participants l Napomena za facilitatora   Koristite cilj koji je zajednički svim učesnicima u grupi kao npr. Zarađivanje novca, završavanje škole, kupovina motorcikla, kupovina poklona za nečiji rođendan, kupovina kuće, nalaženje posla ili venčanje.   u Pitajte učesnike da li misle da ćete vi postići svoje ciljeve (ili ste ih postigli) ako jednostavno budete čekali (da ste čekali) i nadali se da će se oni ostvariti. Tražite od učesnika da nabroje neke stvari koje sami žele da postignu.   ^ Zabeležite njihove ideje u tabeli ili na tabli. Recite im da su time identifikovali moguće ciljeve.   { Objasnite im da...

Čitaj više

Koje su moje vještine?

Trajanje sesije Edukativni ciljevi definisanje sopstvenih veština; ispitivanje veština koje bi učesnici mogli da ponude potencijalnim poslodavcima; diskusija o različitim veštinama koje poslodavci traže. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri) Naslov Za deljenje informacija (papir i olovke, markeri i flipčart tabla) Naslov Input facilitatora i diskusija Trajanje sesije Poslodavci često traže veštine koje nisu direktno vezane za stepen obrazovanja, sertifikate i licence. Iako nam obrazovanje omogućava da se prijavimo za neki posao, različite kombinacije veština če nam biti potrebne da bismo taj posao uspešno obavljali. Veštine potrebne za zapošljavanje Veštine potrebne za zapošljavanje, takođe poznate i kao intelektualne veštine ili sposobnosti, su osnovne veštine neophodne za dobijanje, zadržavanje i uspešno obavljanje posla. To su veštine, stavovi i akcije koje omogućavaju zaposlenima da budu u dobrim odnosima sa svojim kolegama i nadređenima i da donose dobre odluke zasnovane na kritičkom mišljenju. Veštine potrebne za zapošljavanje se generalno dele na tri grupe: (a) osnovne veštine, (b) veštine kritičkog razmišljanja i (c) lični kvaliteti. Ove tri grupe veština se obično dalje dele na još različitih grupa. Upoznajte se sa ovim veštinama (Napomena za facilitatora: predstavite ovo vizualno učesnicima) i zapitajte se da li treba da unapredite neku od svojih veština: Osnovne Čitanje Pisanje Matematičke veštine Usmena komunikacija Slušanje Naslov Kritičko razmišljanje Učenje Kreativno razmišljanje Reasoning Rasuđivanje Rešavanje problema Organizacija Planiranje Naslov Lični kvaliteti Odgovornost Samouverenost...

Čitaj više

Razumjevanje emocija

Trajanje sesije Edukativni ciljevi nabrajanje spektra ljudskih emocija; razumevanje da se emocije pokreću u određenim situacijama i od strane određenih ljudi; opisivanje emocija koje ljudi mogu da iskuse u različitim situacijama; razumevanje načina na koji emocije doprinose izgradnji pozitivnih odnosa. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri) Naslov Za deljenje informacija Papir i olovke, markeri i flipčart tabla Naslov Pre početka radionice:   Postavite četiri velika parčeta papira na različita mesta u prostoriji. Treba da budu dovoljno udaljeni jedni od drugih kako bi manje grupe ljudi mogle da sede ili stoje i pišu po njima. Na svakom papiru napišite po jednu od sledećih emocija: Bes Naslov Sreća Naslov Tuga Naslov Iznenađenje Naslov Demonstracija Trajanje sesije v Kažite učesnicima   da ćete im pantomimom prikazati temu današnje radionice – emocije. Učesnici treba da posmatraju vaše ponašanje, gestove i izraze lica i da imenuju emociju koja je prikazana. Demonstrirajte im emocije kao što je bes govorom tela i facijalnim ekspresijama. Kako učesnici budu imenovali emocije, vi ih beležite na tabli/flipčart tabli. Za istu demonstraciju može biti navedeno nekoliko različitih emocija kao npr. ljutnja, uznemirenost i bes. Ponovite proceduru sa nekoliko emocija uključujući bes, sreću, tugu i iznenađenost. Zaključite demonstracije izjavom da svako od nas iskusi mnogo emocija na svakodnevnom nivou. Input  facilitatora i diskusija Trajanje sesije Objasnite značenje reči „emocija“. Emocije su menatlne i fizičke...

Čitaj više

Nenasilna komunikacija – Poštovanje sebe i drugih

Trajanje sesije Edukativni ciljevi identifikacija situacija u kojima se demonstrira poštovanje; identifikacija načina pokazivanja poštovanja prema sebi i prema drugima; diskusija: šta je poštovanje, a šta nije; identifikacija izražavanja uvažavanja kao jednog od načina pokazivanja poštovanja; identifikacija koraka u izražavanju uvažavanja; razvoj asertivnih izjava uvažavanja; učenje na koj način međusobno poštovanje i pokazivanje da cenimo druge doprinosi uspostavljanju pozitivnih odnosa. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri); Naslov Papir i olovka za svakog učesnika (nije obavezno) Naslov Pre početka radionice: Napraviti dva znaka: „Slažem se“ i „Ne slažem se“ i postaviti ih na suprotne krajeve prostorije. P Slažem se O Ne slažem se Aktivnosti u većim i manjim grupama Trajanje sesije Tražite od učesnika da definišu poštovanje. Prihvatite tri ili četiri ideje i zapišite ih na tabli ili flipčartu. Postavite znakove „Slažem se“ i „Ne slažem se“ na suprotne krajeve prostorije. Opisujte situacije koje uključuju različite osobe ili grupe ljudi koji svojim ponašanje iskazujku ili ne iskazuju poštovanje. Učesnici treba da odluče da li se slažu ili ne sa tim da situacija koju opisujete pokazuje poštovanje i da se u skladu sa time približe kraju prostorije na kom se nalazi odgovarajući znak. Opišite prvu situaciju, dajte učesnicima trenutak da razmisle i onda tražite od njih da se odluče. Slažem se/Ne slažem se – situacija#1 Komšija vas je zamolio da mu kupite telefonsku karticu...

Čitaj više

Asertivnost: Izražavanje direktno, iskreno i s poštovanjem

Trajanje sesije Edukativni ciljevi identifikacija razlika između pasivne, agresivne i asertivne komunikacije i ponašanja; razumevanje uticaja pasivne, agresivne i asertivne komunikacije i ponašanja na nas same i na druge kao i na sposobnost grupe da dobro funkcioniše; izražavanje nezadovoljstva na direktan, iskren način i sa poštovanjem; unapređenje sposobnosti asertivnog izražavanja pri iskazivanju nezadovoljstva; identifikacija situacija u ličnom životu učesnika gde mogu da koriste asertivne izjave. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri) Naslov Papiri i olovke (nije obavezno) Naslov Demonstracija i diskusija Trajanje sesije u Zamolite učesnike da se sete neke situacije kada ih je neko povredio ili naljutio. Zamolite ih da podignu ruku ako su u toj situaciji uradili jednu od sledeće dve stvari: Nisu učinili ništa, ali su se osećali loše. Vratili su toj osobi tako što su na nju vikali ili joj pretili. Kako na vaš odnos sa nekom osobom utiče ako neko od vas reaguje agresivno u situacijama kada je ljut ili povređen? Kako na vaš odnos sa nekom osobom utiče ako neko od vas reaguje pasivno u situacijama kada je ljut ili povređen? Objasnite učesnicima da postoji efektivniji način komunikacije od pasivnog ili agresivnog, a to je asertivna komunikacija. u Pitajte učesnike Input facilitatora, demonstracija i diskusija Trajanje sesije Opišite verbalno i neverbalno ponašanje vezano za asertivnu komunikaciju. Koristite kontekst koji je kulturološki blizak učesnicima. Sastavite vizualnu listu...

Čitaj više

Podržan od

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Timeline

Skorašnji savjeti

Korištenjem ove stranice, pristajete na naše korištenje kolačića Više informacija

Cookie settings on this website are set to " permitted " to give you the best browsing experience . Your continued use of this site without changing cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this

Close