Autor: Nikola Kočić

Zhvillimi i besimit/sigurisë në vete dhe tjerët

Kohëzgjatja e sesionit Objektivat e mësimit Të identifikuarit se çfarë është e nevojshme për një person të ndjehen të sigurt. Identifikoni mënyra për të ngritur besimin te vetja dhe tjerët. Përkushtojuni një detyre që të ngrisni vetë-besimine tyre. Materialet e nevojshme Mjetet vizuele për shënim të ideve (letër, letër grafik ose tabelë të bardhë dhe shënuesit) Naslov Mjaftueshëm objekte të vogla sa secili prej pjesëmarrësve të ketë një, si gurë, limona ose arra Naslov Mjaftueshëm objekte të vogla sa secili prej pjesëmarrësve të ketë një, si gurë, limona ose arra Naslov Diskutimi dhe Demonstrimi Gjatësia e sesionit Jepni secilit nga pjesëmarrësit nga një objekt të vogël. Secili person duhet të ketë të njëjtin objekt, si p.sh. të gjithe gurë ose arra. Kërkoni nga ata të shiqojnë ato objekte dhe të identifikojnë karakteristikat që janë unike për atë objekt dhe që e bënë të veçantë. Mbledhni të gjithë ato objekte dhe vendosni në një pirg në ballë të sallës. Kërkoni nga pjesëmarrësit të vijnë para dhe të gjejnë objektin e tyre në bazë të karakteristikave unike që i kanë dhënë. b Shënim për trajnerin: Naslov Pjesëmarrësit mund të mendojnë se është e pamundur të dallojnë mes objektit që kanë marr në fillim dhe gjithë të tjerëve. Inkurajoni ata të vazhdojnë me kërkimin. Ata mund të shohin edhe objektet tashmë të zgjedhura nga pjesëmarrsit e tjerë dhe të sigurohen se nuk...

Lexo më shumë

Gjenerimi i ides se biznesit

Gjatësia e sesionit Objektivat e mësimit • Kuptojnë konceptin e një “ides së biznesit” • Gjenerimin e ideve te reja  të biznesit • Kuptojnë nevojën për konceptin dhe shqyrtimit ides se biznesit. Materialet e nevojshme Tabela Naslov Shkrues Naslov Gjenerimi i Interesimit në Tema Gjatësia e sesionit Ndajë me pjesëmarrësit disa ide origjinale te biznesit që janë shumë të veçantë kur ata janë zhvilluar për herë të parë dhe që kanë qenë shumë të suksesshme. (shembuj të metodave të reja, psh vetë-pastrimi leckë apo makinave Tesla …). …). Duke menduar të dalë nga kutia, ose të menduarit në mënyrë kreative është i rëndësishëm në gjenerimin e ideve të reja të biznesit në vend se kopjimi që fqinji juaj tashmë është duke bërë. Një ide e mirë e biznesit është thelbësore për fillimin e një sipërmarrje të suksesshme dhe për të qëndruar konkurrues më pas. Ide e mirë të biznesit, megjithatë, nuk ndodhin zakonisht vetëm për një sipërmarrës. Përkundrazi, ata janë rezultat i vështirë të punës, përpjekjeve, hulumtimet, diskutime, intervistat dhe shpesh kreativiteti nga ana e sipërmarrësit   Aktiviteti Group Gjatësia e sesionit Kryerja e ideve për rreth 10 min në ide të ndryshme që gjenerojnë të ardhura që mund të mendoni. Pas 10 minutash, të inkurajojën pjesëmarrësit të krijojnjë nje listë të dytë nga të menduarit e ideve të tjera të mundshme si të hobive dhe fushat me interes...

Lexo më shumë

Vetë – prezantimi përmes përdorimit të mediave sociale

Kohëzgjatja e sesionitt Objektivat e mësimit Identifikimi i rrjeteve sociale që mund të ndihmojnë pjesëmarrësit të krijojnë kontakte dhe të gjejnë punë Motivimi i pjesëmarrësve të regjistrohen në web-faqe e rekrutimit dhe të shfrytëzojnë medial sociale për këtë qëllim. Materialet e nevojshme Kompjuteri Naslov video xhirues Naslov koneksion interneti (e preferueshme laptopa për secilin pjesëmarrës) Naslov Prezantimi i trajnerit Gjatësia e sesionit Çka janë “Mediat Sociale”? Mediat tradicionale – librat, revistat dhe gazetat – janë të një-anëshme. Vetëm ato komunikojnë me ju, po ju nuk mund të komunikoni me to. Mediat sociale, megjithëatë janë komunikim i dyanëshëm i përhapur në mijëra web-faqe. Shumë punë sot fitohen nëpërmjet kontakteve të krijuara në media sociale. Mediat sociale më të popullarizuara dhe përdorura janë LinkedIN, Twitter, Facebook dhe Youtube.     LinkedIn dhe kërkimi i punës Përderisa shumë faqe të mediave sociale ju ndihmojnë të kërkoni punë, LinkedIN.com është kryesisht mjet i rrjetit profesional i dedikuar për të shkëmbyer informacion, ide dhe mundësi. Mijëra anëtar të këtij rrjeti LinkedIN përfshijnë rreth 130 industri të ndryshme dhe rreth 130,000 rekrutues. Kërkimi i punës në Facebook dhe Twitter Facebook ka filluar si një faqe interneti e thjeshtë për universitet dhe tani përfshin më shumë se gjysmë bilioni njerzë të të gjitha moshave nga e gjithë bota. Ju mund të përdorni Facebook-in për të krijuar shoqëri apo mbajtur atë me miqët dhe familjarët tuaj...

Lexo më shumë

Bëhuni Aktiv

Kohëzgjatja e sesionit: Objektivat e mësimit Të kuptojmë se si të bëhemi aktiv në shoqëri mund të ndihmojë në përmisimin e vetë-vlerësimit dhe vetë-afirmimit Understanding hoë becoming active in the society can help the self-esteem and self-affirmation Exploring various opportunities to become active and volunteer Understanding the benefits of activism for future carrier Materialet e nevojshme Letër tabele Naslov Markera Naslov Gjenerimi i interesimit në temë Gjatësia e sesionit Prezantoni para pjesëmarrësve se të bëheni aktiv rreth kauzave të caktuara ju jep ndjenën e të pasurit një qëllim. Duke qenë aktiv dhe vullnetar, ju ndihmoni komunitetin dhe ndërmerrni një ndryshim në diçka tjetër përpos vetës tuaj. Ju krijon diçka të vlefshme të merreni, dhe ju jep përparësi kur merreni me diçka të vlefshme. Është një mundësi për bashkëveprim me të tjerët. Të mbledheni në grup për një kauzë të caktuar ju jep mundësin të takoni persona të ri dhe të praktikoni bashkëveprimin social. Nuk ka rëndësi nësë bashkëveproni me një person apo grup të njerzëve. Është veçanërisht e rëndësishme nëse ndiheni të izoluar, dëshironi të zhvilloni aftësitë sociale apo të ngisni vetë-besimin afër tjerëve. Është një mundësi të bëni miq të ri gjithashtu. Largon fokusin nga vetja juaj. Të fokusoheni në diçka tjerër ju largon mendjen nga mendimet negative për veten. Të jëni në kontakt me të tjerët ju krijon edhe perspektivë. Ju ndihmon me ndjenjën se i takoni...

Lexo më shumë

Idea e Biznesit e verjes ne loje

Gjatësia e sesionit duhet të ndahet në sesione më të shkurtëra + gjatë vikendit të punohet dhe praktikohet Objektivat e mësimit Sqarimi I zhvillimit të ideve të biznesit të zhvilluara në sesionin e kaluar Testimi I qëndrueshmërisë dhe potencialit të tyre Praktikohet hap-pas-hapi zhvillimi I idesë së biznesit Materialet e nevojshme Tabela Naslov markerë Naslov llaptop Naslov telefona të mencur (smartphones) Naslov Instrukcionet dhe punë individuale/cift Gjatësia e sesionit Paraqitni pjesmarrësit të cilët kanë nevojë të përshkruajnë idenë e tyre më detajisht dhe që duhet të jenë më të saktë në paraqitjen e saj. Ata do të kenë kohë 45 minuta për këtë detyrë. Udhëzues lehtësues për përshkrimin e idesë duke përdorur 5 pyetje mbështetëse: t PSE cilat probleme, nevoja ju jeni duke I paraqitur me këtë ide Naslov t CKA vendos qëllimet (të jetë SMART- specifike, e matshme, e arritshme, reale dhe kohë  të kufizuar) Naslov t PER KË grupi i synuar (Target group) Naslov t KU vendi I implementimit/zbatimit Naslov t KUSH personi (ekipi) I cili do të punojë në këtë ide Naslov t SI hapat e parë drejt realizimit Naslov Prezentimi Gjatësia e sesionit Të gjithëve ju kërkohet të prezentojnë idetë e biznesit të tyre të përcjellura nga 5 pyetjet mbështëse. Pjesmarrësit tjerë mund të asistojnë me sygjerimet, pyetjet e tyre, sqarimi I ideve të tjera. i Shënim për trajnerin: Kohëzgjatja e ktij sesioni mund të...

Lexo më shumë

Planifikimi i Veprimit

Kohëzgjatja e sesionit Objektivat e mësimit Zhvillo planifikimin e veprimit të tyre për 3-6 muajt e ardhshëm. Materialet e nevojshme Tabela Naslov markerë Naslov Gjenerimi I interesave në temë Gjatësia e sesionit Është shumë e rëndësishme për secilin pjesmarrës që të zhvillojë planin e tij/saj të veprimit për zbatimin e vendimeve, orientimet, pritjet të cilat ai/ajo ka zhvilluar në lidhje me idenë e tyre të biznesit. Hapni diskutimin në grup për një plan të tillë të veprimit personal. Plani I veprimit duhet të jetë sa më konkret që të jetë e mundur, me rezultate të matshme në baza javore duke treguar hapat e ndryshëm që do të marrin për të arritur qëllimet e tyre personale. Prezento tek grupi mënyrën se si planet e veprimit do të mund të dukeshin. Zhvillo diskutim spontan të ideve (brainstorm), mbledhi ato, dhe paraqiti në mënyrë sistematike në mënyrë që plani I veprimit të rrjedh logjikishëm dhe të mund të vlerësohet lehtë kundrejt rezultateve të arritura. Ky aktivitet është shumë I përafërt me aktivitetin paraprak CANVAS. Ekzemplari/modeli mëposhtë mund të përdoret për këtë ushtrim. Modeli i planit të veprimit Praktikimi i aftësisë: Aktivitet në çifte dhe individual Gjatësia e sesionit Kërkoni pjesëmarrësve të zhvillojnë planin e veprimit personal për 3-6 muajët e ardhshëm, duke e përcjell modelin e dhënë. Kërkojuni atyre të gjejnë një partner dhe të ndajnë më të këtë plan dhe të...

Lexo më shumë

Mbeshtetur nga

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Timeline

Këshilla e fundit

    Duke vazhduar për të përdorur këtë faqe, ju pranoni përdorimin e cookies Me shume informacion

    Cookie settings on this website are set to " permitted " to give you the best browsing experience . Your continued use of this site without changing cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this

    Close