Gjatësia e sesionit

duhet të ndahet në sesione më të shkurtëra + gjatë vikendit të punohet dhe praktikohet

Objektivat e mësimit

  • Sqarimi I zhvillimit të ideve të biznesit të zhvilluara në sesionin e kaluar
  • Testimi I qëndrueshmërisë dhe potencialit të tyre
  • Praktikohet hap-pas-hapi zhvillimi I idesë së biznesit

Materialet e nevojshme

Instrukcionet dhe punë individuale/cift

Gjatësia e sesionit

Paraqitni pjesmarrësit të cilët kanë nevojë të përshkruajnë idenë e tyre më detajisht dhe që duhet të jenë më të saktë në paraqitjen e saj. Ata do të kenë kohë 45 minuta për këtë detyrë. Udhëzues lehtësues për përshkrimin e idesë duke përdorur 5 pyetje mbështetëse:

PSE

cilat probleme, nevoja ju jeni duke I paraqitur me këtë ide

CKA

vendos qëllimet (të jetë SMART- specifike, e matshme, e arritshme, reale dhe kohë  të kufizuar)

PER KË

grupi i synuar (Target group)

KU

vendi I implementimit/zbatimit

KUSH

personi (ekipi) I cili do të punojë në këtë ide

SI

hapat e parë drejt realizimit

Prezentimi

Gjatësia e sesionit

Të gjithëve ju kërkohet të prezentojnë idetë e biznesit të tyre të përcjellura nga 5 pyetjet mbështëse. Pjesmarrësit tjerë mund të asistojnë me sygjerimet, pyetjet e tyre, sqarimi I ideve të tjera.

i

Shënim për trajnerin:

Kohëzgjatja e ktij sesioni mund të varet nga madhësia e grupit dhe sa persona do të prezantojnë. Udhëheqësi duhet të zgjasë kohën varësisht nga kjo dhe cdo herë të kufizojë kohën e cdo prezantimi në mënyrë që të gjithë të kenë hapësirë të prezentojnë. Me këtë pjesmarrësit do të ushtrojnë prezentimet e tyre si dhe të folurit në publik në të njejtën kohë.

Puna individuale në CANVAS

Gjatësia e sesionit

Pjesmarrësve ju kërkohet që të mendojnë për idenë e tyre dhe të vënë përgjigjet e zgjedhura në bazë të blloqeve CANVAS. Ato do të paraqiten me kornizën CANVAS dhe me shpjegimin e secilës prej fushave.

Aktivitet grupor

Gjatësia e sesionit

Pjesmarrësve u kërkohet që të prezentojnë CANVAS të tyre dhe diskutimi është I hapur në atë se cka është e qartë dhe e paqartë në idenë e tyre të biznesit. Kjo mënyrë/vegël ndihmon të sqarohen aspekte të ndryshme të zhvillimit të idesë së tyre të biznesit dhe do të ju ndihmojë atyre që të strukturojnë mendimet e tyre.

Testimi I idesë tuaj në terren

Pjesmarrësve ju kërkohet që të dalin në teren dhe të pyesin 10 persona se cka mendojnë për iden e tyre. Kjo do të ju ndihmojë që të testojnë idetë e tyre dhe njëkohësisht të punojnë që të kuptojnë idenë e tyre, do të zhvillojnë komunikimin dhe do të fitojnë vetëbesim. Pas punës në teren ata do të përmirësojnë idenë me marrjen e përgjigjeve apo do të dështojë ideja – në qoftë se ajo nuk është e realizueshme – ky është një mësim shumë I mirë dhe I rëndësishëm për të mësuar.

i

Shënim për trajnerin:

Vendos së bashku me pjesmarrësit se si duhet të prezentojnë ata punën e tyre në teren (raport I shkruar, video dokumentim, foto, poemë, blog…) dhe organizo sesione grupore që pasqyrojnë rezultatet e mësimit në harmonizim me vërejtjet në konceptin e idesë së biznesit.