Projekti “Më përshfijë dhe MUA” – Krijimi i Skemës së Trajnimit për Parandalimin e Braktisjës së Herëshme të Shkollës zbatohet nga: