Autor: Nikola Kočić

Përdorimi i rol-modeleve ne edukim/mësim

Të rinjët, posaqërisht gjatë adoleshencës, kur edhe janë në moshën më të ndjeshëme dhe më lehtë te ndikushëm, kanë nevojë për rol-modele, të cilat janë nga fushat më të përafërta në jetën e tyre, qofshin ato nga media, prindërit dhe familja, dhe mësuesit e tyre. Sjellja e një rol-modeli ne mësim ka për qëllim të ekspozoj të rinjët ndaj sjelljeve te caktuara, stileve të jetës dhe pamjeve të jashtme dhe në veçanti, ndaj individëve në të cilët këto qëndrime dhe stilet e jetës janë të mishëruara. Kjo metodë është më përdorur në edukimin jo-formal si në lëvizjet rinore, kur një lider karizmatik përvetëson vlerat që promovohen, dhe kështu krijon një kornizë referimi për të rinjët.   Mësimi përmes rol-modeleve është efektiv sepse krijon ura mes idealës dhe realitetit. Mësimi bëhet eksperimental kur nxënësit mësojnë sado pak rreth jetës të këtyre personave model dhe mënyrës si ata mishërohen me vlerat që shpërndajnë dhe promovojnë. Zbrazëtia mes teorisë dhe praktikës përmbushët kur konceptet ideologjike bëhen realitet në sytë e nxënësve. Shumë shpesh persona model janë prindërit ose mësuesit, por gjithashtu ndonjëherë janë edhe personazhet publike si yje të mediave, sportistë ose superheronjë. Kjo tregon etje për personazhe të forta dhe pozitive si rol-modele që inspirojnë të rinjët për mirë dhe drejtë. Prandaj edhe kjo i vë mësuesit dhe çdo edukator tjetër në pozitën ideale për ta përmbushur këtë rol, ose të...

Lexo më shumë

Përdorimi i internetit në arsim

Interneti luan një rol të rëndësishëm në jetën e të rinjve sot. Fëmijët dhe të rinjtë angazhohen vazhdimisht në aktivitetet online brenda dhe jashtë klasës. Formalisht, pra në shkollë, të rinjtë përdorin internetin për shembuj, kur kërkojnë informacion dhe kur testohen. Joformalisht, pra në kohën e tyre të lirë, ata komunikojnë me miqtë, luajnë lojra online në kompjuter dhe janë të përfshirë në aktivitete të ndryshme të mediave sociale, etj. Të dy palët,  nxënësit dhe mësuesit mund të gjejnë pothuajse çdo lloj informacioni që ata duan në Internet. Ata mund t’i qasen online gazetave , enciklopedive, faqeve të historisë, filmave, teksteve të këngëve, dhe mund të shiqojnë filma së bashku. Megjithatë, për shkak të pafundësisë së internetit dhe sasisë së madhe të informacionit online që ekziston, ndonjëherë mund të jetë e vështirë për të gjetur informacionin e saktë që kërkohet, dhe prandaj kjo është një aftësi që duhet të fitohet. Pra, në qoftë se mësuesit duan që  nxënësit e tyre të bëjnë kërkime të suksesshme në internet, ata duhet që atyre t’ua mësojnë këtë aftësi, dhe ata duhet të dinë se si të bëhet kjo. Ironikisht, të rinjtë janë shpesh shumë më të mirë në teknologji sesa mësuesit e tyre. Mësuesit/ aktivistët rinor mund të pyesin vetën: A do të ndihmonin fotot digjitale nxënësit të kuptonin më mirë një koncept apo temë? Si shembull, a do të mund të...

Lexo më shumë

Përdorimi i lojërave në mësim (përdorimi i aktiviteteve ditore për të mësuar)

Lojërat janë pjesë e rregulltë e përditëshmërisë të të rinjëve, pa marrë parasysh moshën e tyre. Ata luajnë lojëra gjatë ditës në kompjuterët e tyre, në Internet dhe në telefonët e tyre. Një nga vendet ku ata jo gjithmonë mund të luajnë lojëra është klasa në shkollë. Edhe pse disa nga mësuesit përdorin lojëra si pjesë e ligjërimit të tyre, shumica nuk i përdorin, por edhe ata të cilët i përdorin lojërat, nuk shfrytezojnë ato maksimalisht. Klasat shkollore mund të adresojnë edhe përmbajtjen më të vështirë në mënyrë gazmore dhe gjithëpërfëshirëse. Lojërat janë një metodë shumë e fuqishme dhe e dobishme për të përmbushur këtë qëllim. Studime të ndryshme tregojnë se lojërat kanë efekt të rëndësishëm në arritjet e studentëve kur mësuesit i përdorin ato më qëllim të caktuar dhe me kujdes. 1 Nëse lojërat nuk fokusohen në aspektin edukativ/akademik, ato do të kenë pak ose fare efekt në arritjet e nxënsëve dhe kohën e vlefshme për mësim në klasë. Mënyra më efektive për të mbajtur fokusin edukativ/akademik është që lojërat të organizohen rreth termeve dhe frazave të rëndësishmë për këtë qëllim. Gabimi më i shpesht i mësuesëve kur përdorin lojërat është të inkurajojnë grupin me pikët e mbledhura pa qëllim dhe te vazhdojnë tutje. Gjithë qëllimi i luajtjës së këtyre lojërave ne klasë është që nxënësit të kenë mundësinë të mësojnë përmbajtjën e rëndësishme nëpërmjet një ambienti të...

Lexo më shumë

Aktivitetet në natyrë

“Ne peshkonim, bisedonim dhe kohë pas kohë notonim që të mundnim gjumin. Ishtë qetë, lundronim në lumin e gjatë të qetë, të shtrirë në shpinë duke parë yjet dhe asnjëherë nuk flisnim me zë të lartë, nuk qeshnim dhe aq, vetëm ndonjë muhabet me buzëqeshje të lehtë. Kishim mot të mirë, në përgjithësi, dhe asgjë asnjëherë nuk ndodhte, as atë natë, as tjerën e as tjetrën.”  1 Shumë programe, veçanërisht për të rinjtë, përdorin aktivitetet apo aventurën në natyrë, si një mjet për zhvillimin e atributeve personale të tilla si vetë-respekti, vetë-besimi, përgjegjësia dhe zhvillimin e besimit në një mënyrë pozitive, dhe poashtu zhvillimin e bazuar në arritjet individuale dhe sukseset për të inkurajuar zhvillimin e mëtejshëm. Rol të rëndësishëm luajnë aktivitetet sportive dhe të rekreacionit në shkolla dhe klube rinore, por kjo ka treguar se disa të rinjë nuk i përgjigjen në mënyrë konkurruese dhe të organizuar, në të cilën mënyrë shumë sporte dhe aktivitete janë paraqitura. Individët e tillë nuk i respektojnë rregullat në vetvete dhe preferojnë të vendosin parametrat e tyre të sjelljes. Marrja përsipër e rrezikut mund ti tëheq më shumë këta të rinjë, prandaj programi me aktivitete në natyre është më sfidues për këta të rinjë jo-komformist sesa aktivitetet e organizuara formale sportive në shkollë. Shumë aktivitete të tilla mund të pergaditen dhe organizohen në lagjet lokale pa kosto të mëdha2 (p.sh., parqe lokale ose...

Lexo më shumë

Puna ne terren me te rrinjet ne rruge

“Puna me të rinjët në terren paraqet punë të gjatë  dhe qëndrushmëri. Duhet kohë për  ti  angazhuar të rinjtë, për të fituar besimin e tyre dhe për t’i njohur ata, për të njohur se çka i bën ata të fillojnë dhe në fakt të ndryshojnë, ose ne të përpiqemi të kemi  ndikim në sjelljen e tyre dhe aktivitetet e tyre , dhe kjo nuk  bëhet duke u hedhur rreth nga zona në zonë. ” 1 Puna me të rinjë në terren është e lidhur me angazhimin e të rinjëve ku ata zgjedhin për t’u takuar    në bar,  në park ose në hapësira urbane  dhe më pas duke punuar me ta për një rezultat të rënë dakord. Kjo ka të bëjë me fuqizimin dhe mbështetjen e të rinjëve brenda komunitetit të tyre, dhe definitivisht nuk duhet të përdoret si një mjet për kontrollin shoqëror. Çelësi i suksesit është në ndërtimin marrëdhënjeve pozitive dhe kjo kërkon kohë, përkushtim dhe aftësi të vërtetë të mirë negociuese. E gjithë puna e aktivistëve në terren duhet të planifikohet në konsultim me të rinjtë për të siguruar që me të vërtetë i plotëson nevojat e tyre. Si e tillë ajo duhet e përshtatur me tempon e angazhimit dhe interesimin e të rinjve në projekt, dhe të fokusohet në çështjet që ata dëshirojnë për të shqyrtuar, në vend se të pajtohen për të...

Lexo më shumë

Përcaktimi i qëllimit personal: Bëje realitet

Kohëzgjatja e sesionit Objektivat e mësimit Identifikimi i qëllimeve personale Kuptimi i benefiteve të planifikimit që të realizohet plani. Identifikimi i hapave deri te qëllimi Krijimi i një plani deri të arritja e qëllimit   Materialet e nevojshme   Mjetet vizuele për shënim të ideve (letër, fletë tabele, ose tabelë me shkumës apo marker) Naslov Letër dhe lapsa ose stilolaps (opcionale) Naslov Një letër tabele extra për të shkruar fjalët e reja. Naslov   Prezantimi i trajnerit dhe diskutimi   Gjatësia e sesionit Kërkoni nga pjesëmarrësit të mendojnë për një qëllim që dëshirojnë të përmbushin, dhe të jenë të gatshëm të prezantojnë idetë e tyre pasi të tregoni një storje të shkurt. Tregoni pjesëmarrësve për një qëllim që i keni përcaktu vetës në të kaluarën Sqaroni çfarë keni bërë ose po bëni për ta arritur atë qëllim.   t Kërkoni nga pjesëmarrësit l Shënime për trajnerin: Përdorni një qëllim që është i përafërtë me grupin, si shembull: si të fitohen para, përfundimi i shkollës, si të blejmë një motor, si ti blejmë dikujt një dhuratë për ditëlindje, si të blejmë një shtëpi apo si të gjejmë një punë.   Pyet pjesëmarrësit nëse mendojnë se do të i’a arrish qëllimit (i’a ke arrit tashmë) nëse vetëm pret (ke prit) ose mbanë shpresa për realizim (kë mbajtë shpresa).Pyet ata përsëri për disa nga gjërat që dëshirojnë ti arrijnë apo kanë në...

Lexo më shumë

Mbeshtetur nga

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Timeline

Këshilla e fundit

    Duke vazhduar për të përdorur këtë faqe, ju pranoni përdorimin e cookies Me shume informacion

    Cookie settings on this website are set to " permitted " to give you the best browsing experience . Your continued use of this site without changing cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this

    Close