Autor: Nikola Kočić

Cilat janë aftësitë e mija?

KOHËZGJATJA E SESIONI Objektivat e mësimit Definoni aftësitë tuaja Shqyrtoni aftësitë e pjesëmarrësve Çka mund të i ofrojnë një punëdhënësi potencial Diskutoni për aftësi të ndryshmë që punedhënsi mund të kërkoj. Materialet e nevojshme Mjetet vizuele për shënim të ideve (letër, fletë tabele, ose tabelë me shkumës apo marker) Naslov Për informacion që duhet shpërndarë: (Letër dhe lapsa, markera dhe letra të tabelës) Naslov Prezantimi i trajnerit dhe diskutimi Gjatësia e sesionit Punëdhënësit shpesh kërkojnë nga kandidatët aftësi qe tejkalojnë ato të mësuara në shkollë, kurse apo trajnime. Përderisa shkollimi ju mundëson aplikimin për punë, ju duhet të paraqitni një seri aftesish qe ju bëjnë të duhurin dhe të suksesshëm për ta fituar punën. Cilat janë aftësitë e mia të punësimit? Aftësitë e punësimit, apo te njohura edhe si kompetenca kyçe ose aftësi te fituara, janë aftësit bazike të nevojshme për ta fituar, mbajtur dhe kryer mirë një punë. Këto janë aftësitë, qëndrimet dhe veprimet që mundësojnë punëtorët të mbajnë raporte të mira me kolegët dhe udhëheqësit e tyre, dhe të marrin vendimet e duhura. Aftësitë e punësimit në përgjithësi janë të ndara në tri kategori: (a) aftësi bazike, (b) aftësitë e të menduarit kritik dhe (c) cilësitë personale. Këto tri kategori harmonizohen ne sub-kategori më të detajizuara. Familiarizohuni me këto aftësi (Shënime për trajnerin: prezentoni ato vizualisht para pjesëmarrësve) dhe pyetni vetën në cilat prej tyre keni nevojë...

Lexo më shumë

Të kuptuarit e emocioneve

Kohëzgjatja e sesioneve Objektivat e mësimit Emëroni disa nga emocionet që njerzët i përjetojnë. Kuptoni emocionet që shkaktohen nga situate dhe persona të ndryshëm. Shpjegoni emocionet që njerzët përjetojnë në situate të ndryshme. Njoftoni si ti njihni emocionet që kontribojnë ne relacione positive.. Materialet e nevojshme Mjetet vizuele të nevojshme për të shkruar idetë (letër, letër tabele ose tabele, markera ose shkumës) Naslov Për të përcjell informacionet Letër dhe lapsa, markera dhe letër tabele. Naslov Detyrat për të përmbushur para sesionit (ëorkshop): Vëni katër letra të tabeles në katër lokacione nëpër sallë. Duhet të jenë mjaftushëm larg që grupet të mund të ulen ose të qëndrojnë rreth tyre dhe të shkruajnë. Në secilën nga këto letra shkruani një nga këto emocione: nervoz, i lumtur, i mërzitur dhe i befasuar. nervoz Naslov i lumtur Naslov i mërzitur dhe Naslov i befasuar Naslov Demonstrimi Gjatësia e sesionit Prezentimi i trajnerit dhe diskutimi Gjatësia e sesionit Shpjegoni çka do të thotë fjala “Emocion”. Emocionet janë reagimet mendore dhe fizike që njerzët kanë ndaj situatave ose të tjerëve përreth tyre. l Shënim për trajnerin: Jo të gjithë kanë të njëtin reagim emocionalt ndaj një situatë të njejtë. Reagimet emocionale ndërrojnë varësisht nga disa faktorë si mosha, experienca, qëndrimet, influence, përdorimi i barërave dhe të tjera. Vendosni katër posterat e përgaditur me titujt “nervoz”, “i/e lumtur”, “mërzitur”, dhe “i/e befasuar” në lokacione të ndryshme...

Lexo më shumë

Komunikimi jo i dhunshëm

Kohëzgjatja e sesionit Objektivat e mësimit Identifikimi i situatave që demonstrojnë respekt. Identifikoni mënyra se si të respektoni vetën dhe tjerët. Diskutoni çka do të thotë respekt dhe çka jo. Identifikoni shprehjen e vlerësimit si një mënyrë të shprehurit të respektit. Identifikoni hapat e të shprehurit të vlerësimit. Zhvilloni fjali vlerësuese. Njifni si të respetoni njëri tjetrin dhe të shprehni vlerësimin për kontributet positive të tjerëve. Materialet e nevojshme Mjetet vizuele të nevojshme për të shkruar idetë (letër, letër tabele ose tabele, markera ose shkumës) Naslov Letër dhe lapsa or stilolaps për secilin pjesëmarrës (opcionale) Naslov Detyrat për të përmbushur para fillimit të sesionit: Krijoni dy shenja: Pajtohem dhe Nuk Pajtohem. Vendosni ato në dy anë të kundërta të sallës. P Pajtohem O Nuk pajtohem Aktiviteti në grup të madh dhe të vogël Gjatësia e sesionit Pyesni pjesëmarrësit si do ta definon fjalën “Respekt”. Pranoni tre ose katër ide dhe shkruani ato në tabelë. Vendosni shenjat Pajtohem dhe Nuk pajtohem në dy anët e kundërta me njëra tjeteën në sallë. Tregoni pjesëmarrësve se do të demonstroni disa situata ku një nje njeri ose një grup i njerzëve do të tregoj respekt ose e kundërta. Ata do të pajtohen ose jo me situatën se a ka demonstruar respekt ose jo. Pastaj lëvizni nëpër sallë me shenjën që përfaqëson zgjedhjen e tyre. Përshkruani situatën e parë. Jepuni atyre një minutë të...

Lexo më shumë

Vetë – mbrojtja: Të folurit e dretpërdrejtë, sinqertë dhe me respekt

Kohëzgjatja e sesionit Objektivat e mësuarit Identifikimi i diferencave mes sjelleve dhe komunikimit pasiv, agresiv dhe vetë-mbrojtës. Njohja e sjelljeve dhe komunikimit pasiv, agresiv dhe vetë-mbrojtës me vetën, tjerët dhe aftësia e grupit për të punuar mirë së bashku. Të shprehurit e irritimit në mënyrë të sinqertë, me respekt dhe të drejtpërdrejtë. Përmisimi i aftësive të tyre për të shprehur irritimin më vetë-mbrojtëje Identifikimi i situatave personale ku ata mund të përdorin fjali vetë-mbrojtëse. Materialet e nevojshme Mjetet vizuele të nevojshme për të shkruar idetë (letër, letër tabele ose tabele, markera ose shkumës) Naslov Letër dhe lapsa (opcionale) Naslov Demonstrimi dhe diskutimi Gjatësia e sesionit u Kërkoni pjesëmarrësve të mendojnë për raste kur dikush ka bërë diçka që ka lënduar ndjenjat e tyre ose i ka mërzitur. Kërkoni të ngrisin dorën nëse ndonjëri ka një nga këto dy përgjigje: Nuk kanë bërë asgjë, po janë ndjer keq. Ju kanë kundërvënë, si p.sh. kanë bërtitur ose e kanë kërcënuar personin. Çka mund të ndodh me marrëdhëniën tuaj me një person, nëse ti ose tjetri përgjigjet negativisht kur ndjenjat tuaja janë lënduar ose ju jeni mërzitur? Çka mund të ndodh me marrëdhëniën tuaj me një person, nëse ti ose tjetri përgjigjet pasivisht kur ndjenjat tuaja janë lënduar ose ju jeni mërzitur? Tregojuni pjesëmarrësve se ka një mënyrë më efektive për të komunikuar se sa të jeni agresiv ose pasiv. Ajo quhet...

Lexo më shumë

Aftësitë komunikuese

Ndëgjimi: Çelësi i marrëdhënieve pozitive Kohëzgjatja e sesionit Objektivat e mësimit Identifikimi sjelljeve të mos-dëgjimit. Njohja e impaktit të të dëgjuarit dhe jo-dëguarit në marrëdhëniet me të tjerët. Emërimi i sjelljeve të dëgjimit efektiv Forcimi i shprehive të të dëgjuarit të mirë Identifikimi i shprehive të të dëgjuarit që i kanë mirë dhe dëshirojnë t’i përmisojnë. Materialet e nevojshme Mjetet vizuele të nevojshme për të shkruar idetë (letër, letër tabele ose tabele, markera ose shkumës) Naslov Një tabele shtesë Naslov Diskutim Gjatësia e sesionit  Pyesni pjesëmarrësit nëse ndonjë nga situatat e mëposhtme u ka ndodhur atyre? Situata # 1 Ju jeni gëzuar shumë për dicka që ju ka ndodhur. Ndoshta keni fituar një punë të re, kompania juaj e re është gati për të filluar, keni marr një dhuratë ose diçka tjerër e rëndësishme ju ka ndodhur. Ju dëshironi t’i tregoni shokut tuaj të mirë për atë që ka ndodhur. Megjithëatë, ai ose ajo është i/e shpërqëndruar duke menduar diçka tjetëe, dhe ju nuk mendoni se po ju dëgjon. Situata # 2 Një mik ka thënë se ju keni bëre diçka të cilën nuk e keni bërë. Ai ose ajo po ju thotë shumë njerzëve, dhe kjo po ju mërzit. Ju dëshironi të flisni për këtë me një mik tjetëe, por ai/ajo nuk po ju ndëgjon në të vërtet. Pyesni pjesëmarrësit: Si jeni, apo si do të ndiheshit...

Lexo më shumë

Aktivitetet e vetë-vlerësimit

Kohëzgjatja e sesionit Objektivat e mësimit Njohja e impaktit të eksperiencave pozitive dhe negative të njeriu. Definimi i “qëndrimeve pozitive” dhe “qëndrimeve negative”. Identifikimi i impaktit të qëndrimeve të një personi në mendimet dhe sjellet e tyre kur menaxhojnë eksperiencat negative dhe pasojat rezultuese. Identifikimi, demonstrimi dhe praktikimi i strategjive për të mbajtur një qëndrim pozitiv. Fuqizimi i aftësive për të mbajtur një qëndrim pozitiv. Materialet e nevojshme Mjetet vizuele për shënim të ideve (letër, fletë tabele, ose tabelë me shkumës apo marker) Naslov Letër dhe lapsa ose stilolaps (opcionale) Naslov Për gjenerimin e interesimit në temë Krijoni një storje që ngjanë me realitetin e cila përshkruan një ditë tipike të një të riu në vendin tuaj. Dita e saj/tij duhet të përmbajë edhe storje negative edhe pozitive, por ku kryesojnë ato negative. Storja mund të përfshij eksperinca të ngjajshme më këto të dhëna më poshtë. Përzgjedni ose përshkruani eksperincat që janë të përshtatshme me kulturën e vendit në të cilin po punoni. Storja duhet të jetë e gjatë gjashtë ose shtatë minuta. “…Një shok premtoi se do të zgjonte nga gjumi një person të ri. Kur shoku dështoi të mbante premtimin, personi u vonua për shkollë ose punë… Duke folur me një shitës, personi i ri rastësisht përmendi se po ndjekte një klasë. Shitësi e informon atë për një mundësi pune që paguhet mirë për kandidatë që dijnë...

Lexo më shumë

Mbeshtetur nga

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Timeline

Këshilla e fundit

    Duke vazhduar për të përdorur këtë faqe, ju pranoni përdorimin e cookies Me shume informacion

    Cookie settings on this website are set to " permitted " to give you the best browsing experience . Your continued use of this site without changing cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this

    Close