Trajanje sesije

treba da se podeli na kraće sesije + rad i vežbe preko vikenda

Edukativni ciljevi

  • pojašnjenje potencijalnih poslovnih ideja razvienih u toku prethodne sesije;
  • testiranje njihove održivosti i potencijala;
  • vežbanje razvoja poslovnih ideja korak po korak.

Potrebni materijali

Instrukcije i rad individualno ili u paru

Trajanje sesije

Objasnite učesnicima da treba da prezentuju svoje ideje o kojima su govorili u toku prethodne sesije i da treba pri tome da budu veoma precizni. Za ovaj zadatak će imati 45 minuta. Facilitator treba da navodi proces objašnjavanja ideja koristeći 5 pomoćnih pitanja:

ZAŠTO

koji problem ili potrebu rešavate ovom idejom?

ŠTA

postavite ciljeve (specifikovane, merljive, dostižne, realne vremenski određene)

ZA KOGA

ciljna grupa

GDE

mesto implementacije

KO

osoba (tim) koja će raditi na ovoj ideji

KAKO

prvi koraci ka realizaciji.

Prezentacija

Trajanje sesije

Tražite od svih učesnika da predstave svoje poslovne ideje kroz prezentacije koje se vode gore nabrojanim pitanjima. Ostali učesnici mogu da pomognu svojim sugestijama, pitanjima i idejama.

i

Napomena za facilitatora

Trajanje ove sesije može da zavisi od veličine grupe odnosno broja učesnika koji treba da predstave svoje ideje. Facilitator treba da produži vreme ako je potrebno, ali tako da vreme svake prezentacije bude ograničeno kako bi svi došli na red (npr. 5 minuta po prezentaciji).

Učesnici će takođe vežbati veštine prezentovanja i govorništva na ovaj način.

Individiualni rad – CANVAS

Trajanje sesije

Učesnici treba da razmisle o svojim idejama i da ih uklope u CANVAS model. Predstavljen im je CANVAS okvir i objašnjenje svakog od polja.

Groupna aktivnost

Trajanje sesije

Učesnici treba da prezentuju svoje CANVAS modele i otvara se diskusija o onome što je u mjihovim biznis modelima jasno i onome što nije. Ovaj alat pomaže pri pojašnjenju različitih aspekata razvoa poslovnih ideja i pomoći će učesnicima da strukrurišu svoje misli.

Testiranje ideja na terenu

 

Učesnici treba da izađu na teren i putaju najmanje deset ljudi šta misle o njhovoj polsovnoj ideji. Ovo će im pomoći da testiraju ideju, a takođe i da rade na boljem razumevanju spostvenih ideja, komunikaciji, samopouzdanju itd. Nakom terenskog rada učesnici treba da naprede svoje ideje bilo novim odgovorima ili odbacivanjem ideje ako se pokaže da nije održiva, što je takođe veoma dobra i važna lekcija.

i

Napomena za facilitatora

Odlučite zajedno sa učesnicima kako će prezentovati svoje rezultate rada na terenu (pisani izveštaj, video dokumentacija, fotografije, pesma, blog…) i organizujte grupnu sesiju za razmišljanje o tome šta su naučili i integrisanje tih otkrića u njihove koncepte poslovnih ideja.