Trajanje sesije

Edukativni ciljevi

 • nabrajanje spektra ljudskih emocija;
 • razumevanje da se emocije pokreću u određenim situacijama i od strane određenih ljudi;
 • opisivanje emocija koje ljudi mogu da iskuse u različitim situacijama;
 • razumevanje načina na koji emocije doprinose izgradnji pozitivnih odnosa.

Potrebni materijali

Vizualna sredstva za beleženje ideja

(papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri)

Za deljenje informacija

Papir i olovke, markeri i flipčart tabla

Pre početka radionice:

 

Postavite četiri velika parčeta papira na različita mesta u prostoriji. Treba da budu dovoljno udaljeni jedni od drugih kako bi manje grupe ljudi mogle da sede ili stoje i pišu po njima.

Na svakom papiru napišite po jednu od sledećih emocija:

Demonstracija

trajanje aktivnosti

v

Kažite učesnicima

 

da ćete im pantomimom prikazati temu današnje radionice – emocije.

Učesnici treba da posmatraju vaše ponašanje, gestove i izraze lica i da imenuju emociju koja je prikazana.

Demonstrirajte im emocije kao što je bes govorom tela i facijalnim ekspresijama.

Kako učesnici budu imenovali emocije, vi ih beležite na tabli/flipčart tabli.

Za istu demonstraciju može biti navedeno nekoliko različitih emocija kao npr. ljutnja, uznemirenost i bes. Ponovite proceduru sa nekoliko emocija uključujući bes, sreću, tugu i iznenađenost.

Zaključite demonstracije izjavom da svako od nas iskusi mnogo emocija na svakodnevnom nivou.

Input  facilitatora i diskusija

trajanje aktivnosti

Objasnite značenje reči „emocija“.

Emocije su menatlne i fizičke reakcije ljudi na situacije i druge ljude oko njih.

l

Napomena za facilitatora

Nemaju svi ljudi isti emocionalni odgovor na iste situacije. Emocionalni odgovor varira u zavisnosti od mnogih faktora kao što su uzrast, iskustvo, stav, uticaj hormona, upotreba nekih lekova itd.

Postavite četiri prethodno pripremljena lista papira sa ispisanim naslovima „bes“, „sreća“, „tuga“, „iznenađenje“ na različita mesta u prostoriji.

Podelite učesnike u četiri grupe odbrojavanjem i neka svaka grupa stane pored jednog od papira.

U okviru svake grupe odredite za lidera osobu koja nosi najveći broj obuće. Lider će održavati fokus grupe na zadatku.

Tražite od osobe desno od lidera da bude zapisničar. Ona treba da hvata beleške za celu svoju grupu. Tražite od svake grupe da zapišu što je više moguće emocija koje su po značenju bliske sa emocijom koja im je zadata. Drugim rečima: na listi sa naslovom „sreća“ može da se nađe „radost“, „uzbuđenje“ itd.

Objasnite učesnicima da, ako mogu da upotrebe reč u rečenici „Ja osećam _______“, onda se najverovatnije radi o reči koja označava emociju. Nakon minut ili dva, tražite od grupa da se rotiraju na levo i promene zadatu emociju.

Dajte im minut-dva da pročitaju emocije koje se već nalaze na listi i da dodaju neke nove.

Ponovite ovaj postupak dok svaka grupa ne revidira svaku od emocija. Pregledajte papire podvlačeći po nekoliko reči na svakoj ili tražite od grupa da revidiraju sve liste reči.

l

Napomena za facilitatora

 

Pobrinite se da na listama budu samo reči koje opisuju emocije. Ako grupa navede reč koja ne opisuje emociju, objasnite im to korišćenjem obrasca „Ja osećam _______“ i predložite neku drugu, odgovarajuču reč.

Objasnite da su emocije normalna reakcija na situacije i ljude i da ih svako doživljava. Ljudi doživljavaju emocije na poslu, kod kuće, sa prijateljima, a čak i kada su sami i razmišljaju o određenim situacijama ili događajima.

kako bi se osećali u svakoj od situacija sa sledeće liste. Odaberite tri koje odgovaraju grupi sa kojom radite.

u

Pitajte učesnike

c

Pokušajte da dobijete

više od jedne emocije za svaku situaciju

 • Dobili ste komplikovano zaduženje na poslu.
 • Upravo ste čuli da vam je prijatelj teško bolestan.
 • Treba da prisustvujete venčanju nekog od članova porodice.
 • Nadređeni viče na vas.
 • Nadređeni vas je pohvalio.
 • Očajnički tražite mogućnost mikrofinansiranja za svoje preduzeće, ali ne možete da ga nađete.
 • Neko je rekao nešto što vas je osramotilo.
 • Kolega vas je zamolio za pomoć na važnom zadatku u okviru svog projekta.

Naglasite da nekada ista situacija može da izazove dva potpuno različita osećanja. Na primer, možemo da se osećamo srećno jer smo uključeni u projekat svog kolege ali u isto vreme i nervozno zbog važnosti posla. Ne reaguju svi isto na istu situaciju. Svaka osoba ima različito životno iskustvo, obrazovanje, samopouzdanje i porodične odnose, što sve zajedno određuje kakav će biti odgovor osobe na određenu situaciju. Nekada je lako odrediti kako se neko oseća, ali nekada osećanja mogu da zbune. Takođe, ista osoba ne mora svaki put da reaguje isto na određenu situaciju. Prepoznavanje reakcija našeg tela  može nam pomoći da identifikujemo emociju koju doživljavamo. Na primer, neko može da se smeši, ponaša prijateljski i energično i veselo skakuće kad je srećan. Kada je neko ljut, on tumara okolo i viče.

Iako su emocionalne reakcije normalna pojava, nekad nam može biti teško da njima upravljamo. Obično je upravljanje veoma jakim emocijama teško – kako pozitivnim, tako i negativnim. Prvi korak ka efektivnom upravljanju osećanjima je prepoznavanje i imenovanje. Napomenite ušesnicima da mogu da im pomognu liste sa prethodno nabrojanim imenima za emocije.

l

Napomena za facilitatora

Diskusija

trajanje aktivnosti

u

Pitajte učesnike sledeća pitanja

Zbog čega je dobro da umete da prepoznate kako se osećate?

Kako na vaše odnose sa drugim ljudima utiče to što ne umete da identifikujete svoja osećanja?

Tražite od njih da se sete neke situacije koja im je izazvala jake emocije. Podstaknite ih da izaberu neku situaciju koju će želeti da podele sa grupom.

Učesnici treba da uoče emocije koje su iskusili kao i situacije i ljude koji izazivaju te emocije.

Objasnite da razumevanje okruženja koje izaziva određenu emociju može da im pomogne da efektivnije upravljaju emocijama na radnom mestu.