trajanje sesije

Edukativni ciljevi

  • identifiakcija ličnih ciljeva;
  • razumevanje koristi planiranja na putu ka dostizanju onoga što želimo;
  • identifikacija koraka u postavljanju ciljeva;
  • pravljenje plana za postizanje ličnog cilja.

 

Potrebni materijali

 

Vizualna sredstva za beleženje ideja

(papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri)

 

Dodatna tabela za pisanje novih reči

 

(to write new words)

 


 

Input facilitatora i diskusija

 

Trajanje sesije

 

Treba tražiti od učesnika da razmisle o nečemu što žele da postignu. Nakon što im facilitator ispriča kratku priču, treba da sasluša njihove ideje.

Facilitator govori učesnicima o cilju koji on sam ima ili je imao u prošlosti i objašnjava šta je preduzimao kako bi taj cilj ostvario.

 

t

Ask participants

l

Napomena za facilitatora

 

Koristite cilj koji je zajednički svim učesnicima u grupi kao npr. Zarađivanje novca, završavanje škole, kupovina motorcikla, kupovina poklona za nečiji rođendan, kupovina kuće, nalaženje posla ili venčanje.

 

u

Pitajte učesnike

da li misle da ćete vi postići svoje ciljeve (ili ste ih postigli) ako jednostavno budete čekali (da ste čekali) i nadali se da će se oni ostvariti.

Tražite od učesnika da nabroje neke stvari koje sami žele da postignu.

 

^

Zabeležite

njihove ideje u tabeli ili na tabli. Recite im da su time identifikovali moguće ciljeve.

 

{

Objasnite

im da je dobro imati ciljeve i da će sada naučiti kako da preduzimaju korake ka njihovom postizanju. Ispričajte kako neki ljudi češće dolaze do svojih ciljeva dok drugi imaju problema u tome. Jedan od faktora koji utiče na to da li će neko postići svoj cilj ili ne jeste način na koji planira i radi na ostvarenju tog cilja.

 

Otvorite diskusiju sa učesnicima o posledicama neplaniranja postizanja cilja. Pitanja za učesnike:

 

Otvorite diskusiju

t

Pitanja

Šta mislite da bi se dogodilo ako ne bismo pravili planove za postizanje svojih ciljeva?

Diskutujte o koristima od planiranja.

Pitanja: Koje su koristi od pravljenja plana za postizanje cijeva? Naglasite da nam planiranje omogućava da sami „učinimo da se nešto dogodi“ umesto da „čekamo da se dogodi“. Ljudi koji čekaju da se nešto ostvari verovatno nikada ne dolaze do svog cilja.

 


 

Input facilitatora

 

Trajanje sesije

 

Objasnite da se pravljenje plana za postizanje nekog cilja često naziva „postavljanje cilja“.

Odlučite sami šta želite da postignete, nabrojite korake i šta sve treba da uradite da biste to postigli. Poređajte korake po redosledu, počnite od prvog koraka i nastavite da se trudite.

 

z

Objasnite

Učesnici treba obavezno da identifikuju bar jedan lični cilj, ma koliko on bio mali. Učesnici treba da dobiju samopouzdanje iz svesti o tome da mogu da planiraju ostvarenje svojih ciljeva. Podelite sa njima sledeće korisne savete:

l

Napomena za facilitatora

Razmislite

Razmislite o mogućim preprekama i o načinima na koje možete da ih prevaziđete;

Ako se dogodi nepredviđena situacija, nemojte biti iznenađeni i nemojte odustajati;

Ne odustajte

Razmislite

 

o tome ko bi mogao da vam pomogne pri ostvarivanju ciljeva i razgovarajte sa tom osobom o koracima koje ćete preduzeti.

Podsetite ušesnike na cilj o kom ste prišali na početku sesije. Zamolite ih da nabroje korake koje ste preduzeli ili ih preduzimate da biste taj cilj ostvarili.

Možda će biti potrebno da im pomognete pri identifikaciji siljeva, s obzirom na to da koristite cilj koji ste vi dali kao primer, a postavljanje ciljeva je veština koju učesnici tek usvajaju. Ako je moguće, razgovarajte i o potencijlnim preprekama na putu ka postizanju cilja i šta ste vi uradili ili biste mogli da uradite kako biste ih prevazišli. Takođe možete pomenuti osobe ili organizacije koje su vam u tome pomogle (ili mogu da vam pomognu).


Rad u manjim grupama

Trajanje sesije

Podelite učesnike u tri ili četiri manje grupe. Svakoj od grupa zadajte po jedan cilj sa liste koju ste napravili zajedno na početku sesije. Možete im umesto toga zadati i neki od sledećih ciljeva:

  • Pomoć bolesnom prijatelju;
  • Čišćenje igrališta u kraju kako bi se osposobilo za novogodišnju proslavu;
  • Dobra ocena iz matematike na kraju godine;
  • Zarađivanje novca za izdržavanje porodice;
  • Kupovina rođendanskog poklona za nekog od roditelja.

Tražite od grupa da naprave plan za postizanje svojih zadatih ciljeva. Takođe ih podstaknite da navedu i moguće prepreke i načine da ih prevaziđu kao i osobe koje bi mogle da im pomognu u postizanju cilja.

Kada sve grupe završe rad, pozovite jednog po jednog predstavnika da prezentuje plan svoje grupe. Posle predstavljanja svakog od planova pitajte svaku grupu da li ima neke dodatne sugestije koje bi pomogle postizanju cilja.


Individualne vežbe

Trajanje sesije

t

Tražite

od svih učesnika da odrede lični cilj i da naprave plan za njegovo postizanje.

v

Usmerite učesnike

da se podele na parove prema mestu sedenja i razmene sa partnerom svoje ciljeve i planove.

Podstaknite

ih da jedni drugima pomognu sa idejama za rešavanje problema na putu ka postizanju cilja.

P

Tražite

od učesnika da što pre počnu sa planiranjem ličnih ciljeva i da obaveštavaju grupu o svom napretku.