Trajanje sesije

Edukativni ciljevi

  • definisanje sopstvenih veština;
  • ispitivanje veština koje bi učesnici mogli da ponude potencijalnim poslodavcima;
  • diskusija o različitim veštinama koje poslodavci traže.

Potrebni materijali

Vizualna sredstva za beleženje ideja

(papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri)

Za deljenje informacija

(papir i olovke, markeri i flipčart tabla)

Input facilitatora i diskusija

Trajanje sesije

Poslodavci često traže veštine koje nisu direktno vezane za stepen obrazovanja, sertifikate i licence.

Iako nam obrazovanje omogućava da se prijavimo za neki posao, različite kombinacije veština če nam biti potrebne da bismo taj posao uspešno obavljali.

Veštine potrebne za zapošljavanje

Veštine potrebne za zapošljavanje, takođe poznate i kao intelektualne veštine ili sposobnosti, su osnovne veštine neophodne za dobijanje, zadržavanje i uspešno obavljanje posla. To su veštine, stavovi i akcije koje omogućavaju zaposlenima da budu u dobrim odnosima sa svojim kolegama i nadređenima i da donose dobre odluke zasnovane na kritičkom mišljenju.

Veštine potrebne za zapošljavanje se generalno dele na tri grupe: (a) osnovne veštine, (b) veštine kritičkog razmišljanja i (c) lični kvaliteti. Ove tri grupe veština se obično dalje dele na još različitih grupa.

Upoznajte se sa ovim veštinama (Napomena za facilitatora: predstavite ovo vizualno učesnicima) i zapitajte se da li treba da unapredite neku od svojih veština:

Osnovne

Čitanje
Pisanje
Matematičke veštine
Usmena komunikacija
Slušanje

Kritičko razmišljanje

Učenje
Kreativno razmišljanje
Reasoning
Rasuđivanje
Rešavanje problema
Organizacija
Planiranje

Lični kvaliteti

Odgovornost
Samouverenost
Samokontrola
Socijalne veštine
Poštenje
Integritet
Adaptivnost i fleksibilnost
Timski duh
Tačnost i efikasnost
Dobar stav prema radu
Urednost
Liderstvo
Kooperativnost
Motivisanost
Usmerenost ka cilju

Osnovne veštine

Ove veštine predstavljaju temelj za izgradnju karijere. Veština čitanja sa razumevanjem je kritična za uspešno zapošljavanje. Ako osoba ne može u potpunosti da razume instrukcije o tome kako treba da se prijavi za posao, u nepovoljnom je položaju u odnosu na druge kandidate. Mnogi poslovi podrazumevaju čitanje kao deo zaduženja. Na primer čitanje izveštaja, dopisa, elektronske pošte i bezbednosnih zahteva su deo svakodnevnog funkcionisanja mnogih radnih mesta. Nedovoljno razvijena veština čitanja prouzrokovaće da zaposleni zaostaje za svojim kolegama jer mu je potrebno više vremena da razume i interpretira ono što čita.

Poslodavci traže ljude koji su sposobni da dobro komuniciraju usmeno i pismeno. Komunikativne veštine su nam neophodne kako bismo ostavili dobar utisak na razgovoru za posao. Sposobnost da izrazimo svoje misli usmeno i pismeno omogućava da se razumemo sa saradnicima. Razvijene komunikativne veštine znače bolje odnose u radnom okruženju.

Veština slušanja takođe podrazumeva razumevanje. Znak da smo nešto slušali je sposobnost da se ponašamo u skladu sa informacijama dobijenim na taj način. Veština slušanja uključuje kako percepciju, tako i razumevanje informacija.

Matematika je takođe deo procesa donošenja odluka i rasuđivanja. Osnovne matematičke veštine se koriste na radnom mestu kada se kupuje ili naručuje, kada se prati budžet ili jednostavno računaju dani godišnjeg odmora.

 

Veština kritičkog razmišljanja

Veštine kritičkog razmišljanja uključuju donošenje odluka i rešavanje problema. Sposobnost zaposlenog da donese odluku takođe je važna za poslodavca. Donošenje odluke i rasuđivanje podrazumevaju prikupljanje informacija, evaluaciju više rešenja i biranje najbolje opcije. Zaposleni koji ima ove veštine može da uštedi novac i vreme poslodavcu. Ljudi sa ovakvim veštinama su se dobro pokazali kao zaposleni u sektoru korisničke podrške.

Oni mogu da korisniku koji je nezadovoljan reše problem i odobrovolje ga, čime pomažu svom poslodavcu.

Veštine rešavanja problema i donošenja dobro promišljenih odluka su ključne za svako radno mesto. Planiranje i organizacija su takođe kritične misaone veštine. Veštine planiranja i organizacije podrazumevaju sposobnost obavljanja posla ispravno. Osoba koja je dobro organizovana pripremljena je da obavi zadatak ispravno iz prvog pokušaja. Osobe koje razmišljaju kreativno nalaze nove načine za obavljanje zadataka, što podiže kvalitet njihovog radnog okruženja jer efikasnije uslužuju korisnike. Oni nude nove perspektive poslovima i kompanijama za koje rade. Na posletku, osobe koje su spremne da uče celog života su poštovani kao zaposleni. Poslodavci su svesni da moraju da otkrivaju nove i bolje načine poslovanja ukoliko žele da pobede konkurenciju.

Osobe koje su spremne da uče nove stvari biće uspešnije od onih koji se toga plaše.

Lični kavliteti kao veštine

Liderstvo je sposobnost da se utiče na druge na putu ka postizanju određenog cilja.

Lideri imaju samopouzdanje. Oni su timski igrači. Timski duh je transverzalna veština koja omogućava ljudima da rade zajedno kako bi postigli najbolje rezultate za svog poslodavca.

Oni pokazuju socijalne veštine poštujući mišljenja i gledišta drugih, što čini mirno poslovno okruženje. Upravljanje sopstvenim resursima t.j. samokontrola predstavlja sposobnost da se sopstvena osećanja drže pod kontrolom kao i reakcije na izazove koje donosi posao i život. Lična urednost je deo upravljanja sopstvenim resursima. Dobar zaposleni je uredan i lepo obučen jer zna da njegova pojava oslikava njegove organizacione veštine.

Upravljanje sopstvenim resursima takođe uključuje osobine koje inače imamo, a nisu posebno vezane za posao kao što su tačnost, odgovornost, kooperativnost, motivisanost ili pozitivan stav.

Ni jedan poslodavac ne želi da provodi vreme rešavajući svađe u kancelariji ili gledajući na sat kako bi bio siguran da njegovi zaposleni koriste vreme na pravi način.  Poslodavci žele da zaposle radnike koji su pošteni i koji umeju da upravljaju sopstvenim resursima u ovim oblastima.

Neki poslovi podrazumevaju promene na svakodnevnom nivou. Stoga poslodavci traže ljude koji su adaptivni, fleksibilni, strpljivi i dobro se nose sa promenama. Poslodavci traže ove veštine kako bi mogli lakše da odrede kako će se kandidat uklopiti u njihovu organizacionu strukturu.

Tehnološke veštine

Nijedan set veština potrebnih za zapošljavanje nije kompletan bez tehnoloških veština. Danas ne možemo izbeći korišćenje tehnologije. Bilo kroz korišćenje debitne kartice u samoposluzi, bankomata ili portala za prijavljivanje na aerodromu, tehnologija je sveprisutna. Sve više poslodavaca zahteva da zaposleni budu upoznati sa širokim spektrom primene računara.

Informatička pismenost podrazumeva znanje i razumevanje ne samo onih zadataka koje je kompjuter sposoban da obavi, već i onih koje nije.

Čak i ako znate da nećete na poslu koristit kompjuter, koristiće vam da se makar upoznate sa ovom formom tehnologije. Internet je prepun alata koji vam mogu pomoći u traženju i zadržavanju posla kao i u napredovanju. Možete upoznati i učiti od mnogo različitih ljudi iz celog sveta putem društvenih mreža. Ako posedujete kompjuter sa Internet vezom, možete da pristupite informacijama u bilo koje doba dana i noći, prema sopstvenom nahođenju. Da biste bili tehnološki pismeni neophodne su vam određene veštine iz ove oblasti kao što su: razmena elektronske pošte, pretraživanje Interneta, korišćenje programa Microsoft Word i Microsoft Excel.


Individualni rad i diskusija

Trajanje sesije

Tražite od učesnika

da naprave sopstvene liste sa tri grupe sposobnosti:
(a) osnovne veštine,
(b) veštine kritičkog mišljenja i
(c) lični kvaliteti.